top of page

Декларация Против Дискриминация на Detaconcept Uitzendgroep BV

Член 1 Общи разпоредби

Detaconcept Uitzendgroep BV е със седалище Gravenzandseweg 4, 2291 PE Ватеринген. Декларацията Против Дискриминация на Detaconcept Uitzendgroep BV е описана в този Кодекс на Поведение.
Като агенция за временна заетост Detaconcept Uitzendgroep BV е член на Холандската Федерация на Частните Агенции по Заетостта (ABU) и е задължена да съблюдава стандартите, които ABU налага за правилното поведение на членовете, с цел спазването на социално отговорни бизнес операции. Целта на Кодекса на Поведението е да предостави на постоянните служители, временните работници и клиентите/наемателите на Detaconcept Uitzendgroep BV яснота за това как законово да забрани преднамереното или непреднамереното неравностойно отношение във връзка с пол, раса, етнически произход или цвят на кожата, националност, религия, философия за живота, политическа принадлежност, семеен статус, сексуална ориентация, инвалидност или възраст. 

Кодекс на Поведение въз основа на холандските закони и разпоредби

Началната точка на Кодекса на Поведение е предотвратяването на и борбата срещу дискриминация на работното място и в професионалното поле, оттук нататък назовани „Кодекс на Поведение“. Това е изложено по принцип в Член 1 на Конституцията на Холандия. Detaconcept Uitzendgroep ще действа съобразно законите и разпоредбите приложими в Холандия във връзка с постоянни служители, временни служители и клиенти/наематели, както и други агенции за временна заетост и няма да дискриминира пряко или косвено. Пряката дискриминация означава да се разграничават хората въз основа на техния пол, раса, етническа принадлежност или цвят на кожата, националност, религия, философия на живота, политическа принадлежност, семеен статус, сексуална ориентация, инвалидност и възраст. Косвената дискриминация ще означава правене на разграничение въз основа на неутрални критерии, които засягат определени лица непропорционално във връзка с характеристиките на хората, описани по-горе, при липсата на обективно оправдание за това.

Предотвратяване на преднамерена и непреднамерена дискриминация

Кодексът на Поведение се отнася към Detaconcept Uitzendgroep BV най-вече в качеството ѝ на организация по заетостта и е ориентиран към постоянните ѝ служители, временните работници и клиентите/наемащите. Кодексът на Поведение е съставен в съответствие с това, че Политиката на Персонала на Detaconcept Uitzendgroep BV прилага принципите описани в този параграф и че на постоянните служители, временните работници и клиентите/наемателите ще бъде предоставена яснота по отношение на това как преднамерената и непреднамерената дискриминация би могла да се наблюдава и как да бъде предотвратена.
Този Кодекс на Поведение се фокусира върху:
- Уточняване на принципа на недискриминация;
- Уважение на принципа на равните възможности по отношение на (потенциални) служители и временни работници на Detaconcept Uitzendgroep BV на базата на Кодекса на Поведение на Detaconcept Uitzendgroep BV. 

Прилагане на Политиката Против Дискриминация

Отговорността за прилагането на тази Политика Против Дискриминацията е тази на Detaconcept Uitzendgroep BV като агенция на заетостта. Detaconcept Uitzendgroep BV е отговорна за разработването на политика против дискриминация. Началната точка винаги трябва да бъде изборът на най-подходящият кандидат, предотвратяването на дискриминация срещу малцинствени групи и предприемането на действия срещу дискриминиращо поведение и твърдения за расизъм от страна на наемателите.

Уведомяване за Кодекса на Поведение

Detaconcept Uitzendgroep BV е задължена да направи Кодекса си за Поведение публично достъпен. Постоянните служители, временните работници и клиентите/наемателите на Detaconcept Uitzendgroep BV са информирани и биват информирани за съдържанието на Кодекса на Поведение и, при нужда, инструктирани за приложението му.

Оценка на Кодекса на Поведение

Кодекса на Поведение се подновява ежегодно.

Член 2 Забраняване на дискриминация

Отричане на дискриминация

Съобразно разпоредбите на Холандския Закон за Равно Отношение (AWGB), Холандския Закон за Равно Отношение към Мъже и Жени (WGB), Холандския Закон за Равно Отношение на базата на Инвалидност и Хронични Болести (WGBH/CZ) и Холандския Закон за Равно Отношение в Заетостта (Дискриминация на базата на възрастта) (WGBL), Detaconcept Uitzendgroep BV забранява дискриминацията на базата на пол, религия, вяра, политическа принадлежност, раса, националност, сексуална ориентация, семеен статус, инвалидност или хронични болести и възраст.

Забрана  на заявки или желания с дискриминационни намерения

ненията или предпочитанията на клиенти, техните служители или техните бизнес връзки не са валидна причина за изключването на лица. Detaconcept Uitzendgroep BV ще информира настоящите и потенциалните си клиенти, ако е необходимо, че няма да съдейства за  приемането на заявки или желания с дискриминационни намерения.

Член 3 Наемане и подбор

Равни възможности (Принципа на равната възможност)

При подбора на временен и постоянен персонал се гарантира, че всеки има равен шанс да бъде избран. Текстът и изображенията, акомпаниращи обявите, не трябва да отдават впечатлението, че потенциални кандидати, които принадлежат на определено малцинство биха имали по-малък шанс.

Избягване на предразсъдъци за етническите малцинства

Критериите за избор ще бъдат поставени по такъв начин, че да не съдържат какъвто и да е елемент на пряка или косвена дискриминация. Когато критериите бъдат формулирани, особено внимание трябва да бъде обърнато на избягването на предразсъдъци и/или дискриминация към кандидатите.

Психологически тестове

Ако кандидат трябва да премине през психологически тест, културните различия, които биха могли да съществуват в такива тестове ще бъдат взети предвид. Това също се има предвид при извършването и тълкуването на психологически тестове.

Приемане на чуждестранни (не холандски) дипломи

Дипломите, които не са холандски, ще бъдат признати съобразно сравнението им със холандски дипломи.

 

Преференциална политика за свободни работни места

На Detaconcept Uitzendgroep BV се позволява законово и ексклузивно да преследва преференциална политика по отношение на свободните работни места за три групи: жени, хора, принадлежащи на определени етнически или културни малцинства и хора с увреждания или хронични болести. Въпреки това, това се позволява само ако целта на този подход е да постави лицата, принадлежащи на тези групи, в привилегировани позиции, за да елиминира неравенствата. Detaconcept Uitzendgroep BV не може да преследва преференциална политика по отношение на различни групи, които не са гореописаните – като мъже или лица, които не принадлежат на определени етнически или културни малцинства („туземци“), нито пък ѝ се позволява да преследва преференциална политика на базата на други лични характеристики. Преференциалните политики подлежат на изисквания, описани в Закона з равно отношение и Закона за равно отношение на базата на инвалидност и хронични заболявания на Холандия.
Detaconcept Uitzendgroep BV се ръководи единствено от функционалните насоки при надлежно спазване на законовите разпоредби относно наемане, подбор и предоставяне на временните служители.
Detaconcept Uitzendgroep BV ще информира клиентите/наемателите, че законът забранява съдействие за изпълнение на заявки или молби с дискриминационни намерения.
Detaconcept Uitzendgroep BV ще гарантира, че отворените връзки са проектирани по начин, който не посочва предпочитания за пол и възраст. Доколкото разрешаването на разграничение въз основа на законодателството за равно отношение е позволено по изключение, тази причина ще бъде изрично посочена, когато работата се предлага.
На Detaconcept Uitzendgroep BV не се позволява да задава въпроси относно лични обстоятелства като бременност, инвалидност или хронични болести и медицинска история във фазата на подбор освен, ако законодателството за равно отношение не го разрешава по изключение. 

Член 4 Управление на персонала

Забранено е дискриминацията да бъде фактор при оценяването на работата на служителите. Критериите, установени за определяне на това дали служителите могат да участват в образование, обучение или курсове, ще бъдат установени по такъв начин, така че да не съдържат каквито и да е елементи на пряка или косвена дискриминация. Зададените критерии за кариерни или мобилни политики ще бъдат описани така, че да не съдържат каквито и да е елементи на пряка или косвена дискриминация.

Член 5 Прекратяване на заетостта

Причини за уволнение или причини, които водят до отказ за подновяването на трудово споразумение, не трябва да бъдат обвързани с расата, националността или етническата принадлежност на служителя.

Член 6 Мерки за предотвратяване на дискриминация

Забранено е в ежедневната комуникация да присъстват елементи на дискриминация. Всеки в Detaconcept Uitzendgroep BV ще третира всички останали като равни. Всеки трябва да се чувства приет в организацията.

Член 7 Санкции

Управителите на Detaconcept Uitzendgroep BV може да предприемат дисциплинарни мерки и да докладват за криминални нарушения с дискриминационно отношение на полицията според съответните законови описания.

Член 8 Процедура за оплаквания

Персоналът на Detaconcept Uitzendgroep BV е задължен да се съобразява с Кодекса на Поведение. Оплакванията от служителите, временните работници и клиентите относно дискриминация ще бъдат разгледаждани с приоритет.
Такива оплаквания биха могли да включват:
- вербална или физическа провокация;
- проблеми с комуникацията и разбирането;
- разлики в културните среди и държание. 

Вътрешни лица и страни:

Можете да се свържете с различни страни в организацията. 
- пряк ръководител или по-висш/друг с по-висок чин
- колеги, както преки така и от други отдели
- човешки ресурси
- съветник
- лекар по трудова медицина (Arbo) 

Външни страни:

Можете да се свържете с различни страни извън организацията.
- Полиция
Като докладвате на полицията. Това може да се направи само въз основа на криминални нарушения. Можете да си запишете час като се обадите на 0900-8844 или като попълните онлайн бланка за контакт.
- Уебсайт - www.discriminatie.nl. Този уебсайт показва как може да докладвате за дискриминация стъпка по стъпка. Ще откриете информация относно дискриминацията, ръководство за докладване и контактитена съответните организации. 

bottom of page